رويكرد ايمني جاني بيمارستان‌ها، از نقطه نظر ايمني جاني و حفاظت در برابر آتش سوزي، يك محيط غير طبيعي به حساب می‌آيند، زيرا در اغلب فضاها (ساير اماكن غير بيمارستاني) بر روي خارج ساختن ساكنان به عنوان بخشي از عمليات حفاظت در برابر آتش سوزي و حفظ...
  فيلتر گذاري در بيمارستان‌ها تاريخچه اي طولاني دارد. در 22 اكتبر 1947، Federal register، سرويش بهداشتي عمومي، قوانيني براي ساخت بيمارستان‌ها كه با بودجه فدرال بنا شدند چاپ كرد كه عموماً به آنها قوانين هيل برتون گفته می‌شد. اين قوانين، حداقل موارد...
Industrial centers include a combination of facilities, machinery, and services that enable the utilization of energy resources to provide various activities using commodities and the conversion of raw materials or derivatives into finished...
The balance between thermal comfort and indoor air quality plays a key role in health care. Due to the specific environmental comfort requirements of hospitals, air conditioners must meet specific technical and functional requirements, including...
Buildings intended for public use have certain parameters in terms of architecture and construction as well as the needs of their users. Depending on the particular activity for which the space is intended, the requirements for measuring heating...
Depending on the type of application of HVAC devices used in commercial spaces such as banks, restaurants, shopping malls, etc., compliance with the details required in design such as filtration systems and energy recovery equipment plays a key...
Residential air conditioning systems must be designed In accordance with lifestyle such that meets the comfort needs of all who use it. Residential-use air conditioners will play a very important role in building energy consumption. Therefore, in...