شرکت هواساز حضور سبزتان را در نمایشگاه رونق تولید واقع در سالن اصلی نمایشگاه (مصلی امام خمینی)، شبستان ۱ (هلدینگ نفت  و گاز) مورخ ۳ تا ۷ اسفند ماه گرامی می دارد.

ساعات بازدید: 10 الی 17