پرسشنامه استخدامی

مشخصات فردی
نام خود را وارد کنید.

نام خانوادگی خود را وارد کنید.

نام پدر را وارد کنید.

// تاریخ تولد خود را وارد کنید.

محل تولد را وارد کنید

شماره شناسنامه خود را وارد کنید.

ملیت خود را وارد کنید

مذهب خود را وارد کنید.

شماره بیمه خود را وارد کنید.

نوع بیمه خود را وارد کنید

وضعیت مسکن خود را مشخص کنید

شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید.

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید.

وضعیت تحصیلی
سال اخذ مدرک
رشته تحصیلی / گرایش
نام موسسه / دانشگاه
مقطع تحصیلی
تحصیلات خود را وارد کنید.

وضعیت تاهل
وضعیت تاهل خود را مشخص کنید.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

تعداد فرزندان را وارد کنید.

تعداد افراد تحت تکفل را وارد کنید.

نظام وظیفه
وضعیت پایان خدمت را مشخص کنید.

نوع معافیت را مشخص کنید.

// تاریخ خواسته شده را به درستی وارد کنید.

وضعیت جسمانی
وضعیت سلامت خود را وارد کنید.

Invalid Input

وضعیت سابقه کیفری را مشخص کنید.

Invalid Input

آدرس منزل در سه سال گذشته
زبان های خارجی که با آن ها آشنایی دارید و حدود آشنایی
زبان
نوشتن
ضعیف
متوسط
خوب
خواندن
ضعیف
متوسط
خوب
مکالمه
ضعیف
متوسط
خوب
دوره های آموزش، تخصصی و کارآموزی که دیده اید
نام دوره
نام موسسه
تعداد ساعت
سال اخذ مدرک
Invalid Input

سابقه کار (از آخرین سابقه درج شود)
نام شرکت / سازمان
سمت
از تاریخ
تا تاریخ
حقوق دریافتی
نشانی
علت قطع همکاری
Invalid Input