کاربردهای فضاهای بیمارستانی و مراکز بهداشتی

تعادل بین اسایش حرارتی و کیفیت هوای داخل در مراکز درمانی نقش اساسی ایفا می کند.

 با توجه به نیازهای ویژه آسایش محیطی در بیمارستان ها ، سیستم های تهویه مطبوع باید شرایط فنی و عملکردی خاصی از جمله اتاق های بستری در بیمارستان را داشته باشند. در این فضا ها  باید  از عملکرد سیستم تهویه مطبوع اطمینان کافی حاصل کرده تا هم از انتقال بیماری ها جلوگیری شود هم اسایش بیماران تامین گردد.

 امروزه کاهش هزینه های عملیاتی بدون کاستن از  کیفیت خدمات ارائه شده ضروری  می باشد. برای پاسخگویی به این نیازها ، شرکت هواساز برای سیستمهای تهویه مطبوع هیدرونیک راه حلهای کاملی ارائه می دهد که باعث ایجاد محیطی  راحت و مناسب با به حداقل رساندن مصرف انرژی ، جلوگیری انتشار CO2  و انتشار بیماری ها شده که با یک تجربه پنجاه ساله اطمینان کامل را در این زمینه به مشتریان خود ارایه می کند .

آخرین پروژه های بیمارستان ها